Press "Enter" to skip to content

Finansowanie NFZ: jest poprawa, ale pozostaje główną bolączką szpitali

Pomimo przeprowadzonej reformy w 2017 r. – wprowadzenia sieci szpitali i związanej z nią zmiany sposobu finansowania szpitali w Polsce, nadal główną barierą rozwoju tego rodzaju podmiotów leczniczych jest finansowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, wynika z najnowszego badania kadry menedżerskiej szpitali przeprowadzonego przez PMR. Narastającym problemem we wszystkich typach szpitali publicznych i niepublicznych są też trudności ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu, wynika z raportu PMR „Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2019. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw.”

Wciąż za niskie kontrakty w sektorze publicznym

Jak co roku, zdecydowana większość kadry menedżerskiej szpitali publicznych wskazuje jako główną barierę rozwoju problemy z finansowaniem świadczeń przez NFZ. Placówki wymieniają tutaj jednomyślnie zbyt niskie wyceny. Warto zaznaczyć, że pomimo faktu, iż za niska wycena pozostaje główną barierą rozwoju szpitali publicznych w Polsce, odsetek wskazań na nią był w bieżącej edycji najniższy od 2012 r. Wskazuje to na pewną poprawę w tym względzie, co potwierdzają również wysokie dynamiki wartości nakładów na leczenie szpitalne z NFZ w latach 2017-2018.

W obecnej edycji badania na uwagę zasługuje dalszy wzrost wskazań na problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry – podobne zjawisko zaobserwowaliśmy w analogicznym badaniu przeprowadzonym w sektorze szpitali niepublicznych.

Jednocześnie, wzrósł ponownie (do 15%) odsetek wskazań na niemożność wykonywania procedur na zasadzie komercyjnej. Spadek w 2017 r. był prawdopodobnie wynikiem zapowiedzi rządu odnośnie planów wprowadzenia takiej możliwości, jednak potem władze wycofały się z tych planów.

Największe bariery rozwoju szpitali publicznych w Polsce (%), 2012-2018

VI/VII 2012 III/IV 2014 IX/X 2015 III 2017 XI/XII 2018
Problemy z finansowaniem przez NFZ (za niskie kontrakty) 71% 71% 84% 74% 62%
Brak wykwalifikowanej kadry medycznej 9% 11% 24% 41% 49%
Problemy z uzyskaniem finansowania dla inwestycji i jej wyposażenia 20% 31% 28% 20% 24%
Brak możliwości działalności komercyjnej 10% 19% 34% 8% 15%

Wyjaśnienie: uwzględniono odpowiedzi 198 respondentów (2012), 207 (2014), 232 (2015), 117 (2017) i 104 (2018). Pominięto braki danych. Respondent mógł wybrać wiele odpowiedzi.

Źródło: raport „Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2019. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw”, PMR, 2019

Szpitale prywatne czują się dyskryminowane

Bieżąca edycja badania wykazała, że główna bariera działania szpitali po przekształceniu działających jako spółki z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego i prywatnych jest taka sama i dotyczy również finansowania przez NFZ. Podobnie jak w przypadku szpitali publicznych, odsetek wskazań na tę barierę spadł nieco w porównaniu do sytuacji z początku 2017 r. Respondenci nie wymieniają już, jak w poprzednich latach, problemów uzyskaniem zwrotu za nadwykonania.

Szpitale niepubliczne również borykają się z problemem braku personelu, jednak częściej dotyczy to szpitali przekształconych działających obecnie jako spółki z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego niż szpitali prywatnych. Funkcjonują one dalej jako podmioty, które muszą zaspokoić potrzeby zdrowotne społeczności lokalnej, co w istotnym stopniu wpływa na ich zyskowność, a co za tym idzie, posiadanie wystarczającej ilości środków finansowych, aby zachęcić lekarzy do pracy w jednostce. Mają one również częściej problemy z finansowaniem inwestycji niż szpitale prywatne, np. nie posiadają wierzytelności w bankach.

Z drugiej strony, szpitale prywatne częściej wspominają o barierach prawnych. Chodzi tu m.in. o:

– odczuwaną dyskryminację, brak odpowiedzialności szpitali publicznych, nierównie traktowanie szpitali prywatnych i publicznych, np. fakt konieczności rozliczania się jak jednostki prywatne, podczas gdy inne szpitale są zwolnione np. z niektórych podatków lub też fakt, iż szpitale publiczne nie muszą mieć w niektórych przypadkach sprzętu, tylko oddziały, a prywatne mają konieczność posiadania obowiązkowego zestawu sprzętu (aby uzyskać kontrakt),

– przepisy związane z siecią: możliwość upadku, jeśli jednostka nie zdobędzie finansowania z NFZ, zwłaszcza jeśli szpital jest monoprofilowy, brak możliwości inwestowania w nowe ośrodki, które nie są w sieci,

– za duże wymogi NFZ.

Z kolei szpitale przekształcone wymieniały również takie bariery jak:

– Niepewność przyszłej sytuacji. Ogólnie rzecz biorąc odsetek szpitali wskazujących na tę barierę, zarówno w placówkach prywatnych (1%), jak i niepublicznych (4%) spadł w stosunku do sytuacji, jaka miała miejsce w lutym 2017 r. Po wejściu w życie ustawy o sieci szpitali powoli klaruje się sytuacja w sektorze.

– Niski przyrost naturalny.

– Wzrost bieżących kosztów materialnych.

– Ograniczenia związane z usługami komercyjnymi (pierwszeństwo mają pacjenci z kontraktu).

– Zamówienia publiczne.

– Wysokie koszty pracownicze, podatki.

Najważniejsze bariery rozwoju szpitali niepublicznych w Polsce (%), 2018

  Szpitale prywatne Spółka z udziałem SP lub JST
Problemy z finansowaniem przez NFZ 60% 68%
Problemy z uzyskaniem finansowania dla inwestycji i jej wyposażenia 18% 32%
Istniejące prawo 13% 7%
Trudności ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu 13% 34%
Wysokie koszty świadczeń szpitalnych na bazie komercyjnej, zubożenie społeczeństwa 11% 5%
Duża konkurencja 11% 0%

Wyjaśnienie: uwzględniono odpowiedzi 101 respondentów. Pominięto braki danych. Respondent mógł wybrać wiele odpowiedzi. SP – Skarb Państwa. JST – jednostka samorządu terytorialnego.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Finansowanie NFZ: jest poprawa, ale pozostaje główną bolączką szpitali

przez redakcja serwisu przeczytasz w: 3 min
0