Press "Enter" to skip to content

Życie na kredycie, a może kolejna pożyczka?

Życie na kredycie, a może kolejna pożyczka?

Kredyty dziś stają się nieodzownym elementem naszego życia. Każdy z nas korzystał już kiedyś albo będzie korzystał z propozycji banków odnośnie dodatkowego zastrzyku gotówki. Wiele osób by zakupić swoje wymarzone cztery kąty, decyduje się na skorzystanie z kredytu hipotecznego. Procedura wnioskowania o kredyt jest jednak długa i żmudna. Na samym początku będzie należało zawsze złożyć wniosek. Następuje sprawdzenie w BIK-u, kolejno należy dostarczyć dokumenty z zakładu pracy. Następnie wniosek trafia do analityka oraz jest podejmowana decyzja końcowa o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku.

Jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny procedura jest nieco inna. Tutaj będzie należało dostarczyć znacznie większą ilość dokumentów. Na samym początku będzie należało złożyć wniosek wraz z umową rezerwacyjną lub przedwstępną. Kolejno będzie należało dostarczyć oczywiście zaświadczenia o zarobkach i z zakładu pracy. Jak już będzie wszystko wiadome i kredyt zostanie przyznany, to oczywiście będzie można przystąpić do podpisania aktu notarialnego oraz wpłacenia kwoty wkładu własnego.

Warto jest zadbać również o to, by kredyt wyszedł, jeżeli się kupuje mieszkanie od dewelopera, wcześniej niż się podpisze akt notarialny. W przeciwnym razie może się zdarzyć tak, iż deweloper odstąpi od umowy, ponieważ tak sytuacja bardzo często wygląda na rynku pierwotnym. By cały proces został zakończony, będzie należało oczywiście dostarczyć do banku akt notarialny. Jeżeli chodzi o oprocentowanie, to w zależności od banku oraz kwoty, którą chce się pożyczyć, będzie ono większe lub mniejsze.

Banki obecnie posiadają w ofercie kredyty do kilku tysięcy, które można sobie wziąć na oświadczenie, gdzie samo oprocentowanie nie jest również bardzo wysokie. Najkorzystniejsze zawsze będzie posiadał kredyt hipoteczny, jednak z gotówkowych to w bankach jest najniższe, stanowczo należy unikać parabanków, chyba że jest potrzebna gotówka na już, a nie będzie możliwości uzyskania kredytu w jakimkolwiek banku, ponieważ ma się problemu w BIK-u. Najlepiej brać tylko tyle ile jest potrzebne i stanowczo unikać ofert z pierwszych lepszych banków, czyli po prostu sobie zrobić porównanie dostępnych na rynku ofert. pozwoli to uniknąć późniejszego ewentualnego niezadowolenia.

Life on a loan, or maybe another loan?

Loans today are becoming an indispensable element of our lives. Each of us has already used or will benefit from the banks’ offers regarding additional cash injection. Many people decide to take out a mortgage to buy their dream four angles. However, the loan application procedure is long and tedious. You will always have to submit an application first. There is a check in BIK, then documents from the workplace must be delivered. Then the application is sent to the analyst and a final decision is made to grant or reject the application.

When it comes to a mortgage, the procedure is slightly different. Here it will be necessary to provide a much larger number of documents. At the very beginning, the application will have to be submitted along with the reservation or preliminary contract. Subsequently, it will be necessary to provide, of course, a certificate of earnings and from the workplace. Once everything is known and the loan is granted, you will of course be able to sign the notarial deed and pay the amount of your own contribution.

It is also worth ensuring that the loan comes out, if you buy an apartment from a developer, earlier than the notarial deed is signed. Otherwise, it may happen that the developer withdraws from the contract, because this is the case very often on the primary market. In order for the entire process to be completed, you will of course have to provide the bank with a notarial deed. As for the interest rate, depending on the bank and the amount you want to borrow, it will be higher or lower.

Banks currently offer loans up to several thousand, which you can take on a statement, where the interest rate itself is also not very high. A mortgage loan will always be the most advantageous, but with cash, it is the lowest in banks, parabanks should definitely be avoided, unless you need cash for already, and it will not be possible to get a loan from any bank, because you have a problem in BIK. It is best to take only as much as you need and definitely avoid offers from the first better banks, i.e. simply make a comparison of offers available on the market. this will avoid possible dissatisfaction later.

Be First to Comment

Dodaj komentarz


Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer121547/public_html/aznews.pl/wp-content/plugins/swifty-bar/includes/class-sb-bar-social.php on line 175

Życie na kredycie, a może kolejna pożyczka?

przez Redakcja AZnews przeczytasz w: 3 min
0