Press "Enter" to skip to content

Ponad 60 mln zł zysku netto GK BEST po trzech kwartałach 2021 r.

Znaczący wzrost przychodów w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. to głównie efekt utrzymującego się wysokiego poziomu spłat z zarządzanych przez BEST portfeli wierzytelności, przy braku istotnych inwestycji w nowe portfele w trzech ostatnich latach. Łączne odzyski w omawianym okresie sięgnęły 304 mln zł i były o 12% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, z czego spłaty należne GK BEST wyniosły 268 mln zł, co oznacza wzrost o 10% r/r. 

Pomimo poprawy wyników finansowych raportowanych przez Kredyt Inkaso, GK BEST postanowiła dokonać odpisu aktualizującego wartość posiadanych ponad 33% akcji tej spółki o 12,8 mln zł i utrzymać wartość posiadanego pakietu na poziomie z końca 2020 r., tj. 51,4 mln zł (czyli ok. 12 zł w przeliczeniu na jedną akcję). Kwota ta odpowiada niespełna 4,8% łącznych aktywów GK BEST.

EBITDA gotówkowa GK BEST (bez uwzględnienia udziału Kredyt Inkaso) po trzech kwartałach br. wyniosła blisko 170 mln zł, co oznacza wzrost o 7% r/r.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł natomiast ponad 60 mln zł wobec 5 mln zł rok wcześniej

– Dziewięć miesięcy tego roku zakończyliśmy znaczącym wzrostem wyników finansowych i operacyjnych dzięki rosnącej efektywności naszych operacji i skuteczności stosowanych strategii windykacyjnych. Utrzymanie tak wysokiej dynamiki wyników w kolejnych okresach będzie zapewne wymagać większych inwestycji w nowe portfele wierzytelności. Od strony finansowej jesteśmy na to bardzo dobrze przygotowani. Od początku roku obniżyliśmy zadłużenie netto o kolejne 28%, a wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec września wyniósł zaledwie 0,56 i był najniższy od 7 lat. Mamy zapewniony dostęp do finansowania bankowego oraz uruchomiliśmy program emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Mocna struktura bilansu oraz bardzo dobra sytuacja płynnościowa pozwalają nam nie tylko myśleć o większych inwestycjach w nowe portfele, ale też by podzielić się wypracowywanymi dochodami z akcjonariuszami. Dlatego też zaproponowaliśmy przeprowadzenie skupu akcji własnych, który jest atrakcyjną alternatywą wobec wypłaty dywidendy – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Walne Zgromadzenie w sprawie skupu akcji odbędzie się 26 listopada br. Zgodnie z propozycjami Zarządu, skup ma objąć do 500.000 akcji, co odpowiada 2,17% wszystkich akcji Spółki. Proponowana przez BEST łączna kwota przeznaczona na wynagrodzenie dla akcjonariuszy za skupowane akcje wynosi 15 mln zł, czyli 30 zł za jedną akcję.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Ponad 60 mln zł zysku netto GK BEST po trzech kwartałach 2021 r.

przez redakcja serwisu przeczytasz w: 2 min
0